Sony Xperia X Performance - סוללה וניהול צריכת חשמל

background image

היצזימיטפוא

לש

הללוס

.

הארת

המישר

לש

םימושיי

אלש

ורבע

בוטימ

.

4

ידכ

ףיסוהל

םימושיי

המישרל

וז

וא

ריסהל

הנממ

,

שקה

לע

םימושיי

<

רחבו

םושיי

וא

לטב

ןומיס

לש

םושיי

המישרהמ

ידכ

ךורעל

תא

תורדגה

היצזימיטפואה

ולש

.

5

תמישר

םימושייה

אלש

ורבע

בוטימ

ןכדועת

םאתהב

תורדגהל

ךלש

.

ןיא

ךתורשפאב

רוטפל

םימושיי

תויהלמ

םיבטוממ

תועצמאב

בצמ

Ultra STAMINA

.

ףסונב

ךתורשפאב

רידגהל

הרוצת

לש

היצזימיטפוא

לש

הללוס

מ

-

תורדגה

<

םימושיי

<

<

השיג

תדחוימ

.

36

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

בצמ

STAMINA

םאתהב

תגרדל

בצמ

STAMINA

,

תונוכת

תונוש

ולבגוי

וא

ולרטוני

ידכ

תיחפהל

תא

תכירצ

הללוסה

.

תונוכת

הלא

תוללוכ

יעוציב

דוביע

,

היצמינא

תוריהבו

ךסמ

,

רופיש

הנומת

,

ןורכנס

ינותנ

םימושיי

עקרב

,

טטר

)

דבלמ

רובע

תוחיש

תוסנכנ

,(

המרזה

ו

-

GPS

)

רשאכ

ךסמה

יובכ

.(

עיפוי

תרושב

בצמה

.

םא

התא

קלוח

תא

ןקתהה

םע

רפסמ

םישמתשמ

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

סנכיהל

רותב

םילעבה

,

רמולכ

,

שמתשמה

ישארה

,

ידכ

ליעפהל

וא

לטבל

תא

בצמ

STAMINA

.

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

בצמ

STAMINA

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

הללוס

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בצמ

STAMINA

שקהו

לע

ןווחמה

ידכ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

היצקנופה

.

רשאכ

בצמ

STAMINA

לעפומ

ךתורשפאב

רוחבל

תויורשפא

תופסונ

,

המגודל

ךתורשפאב

ןנווכל

תא

יזוחא

הלעפהה

תיטמוטואה

םאתהב

ךיתופדעהל

.

ךתורשפאב

רוטפל

םימושיי

תויהלמ

םיבטוממ

תועצמאב

בצמ

STAMINA

ךותמ

טירפתה

'

בוטימ

הללוסה

.'

בצמ

Ultra STAMINA

ךשמ

שומישה

הללוסב

ךראתי

ןפואב

יתועמשמ

,

ךא

םימושייה

םינימזה

ויהי

םילבגומ

םינותנו

םיירלולס

ו

-

Wi-Fi

ותבשוי

.

עוציב

תוחיש

תועדוהו

SMS

ןיידע

ויהי

םינימז

.

ףד

החיתפה

הנתשי

ו

-

עיפוי

תרושב

בצמה

.

םא

התא

קלוח

תא

ןקתהה

םע

רפסמ

םישמתשמ

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

סנכיהל

רותב

םילעבה

,

רמולכ

,

שמתשמה

ישארה

,

ידכ

ליעפהל

וא

לטבל

תא

בצמ

Ultra STAMINA

.

ידכ

ליעפהל

תא

בצמ

Ultra STAMINA

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

הללוס

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בצמ

Ultra STAMINA

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

לעפה

.

4

רשא

ידכ

ליעפהל

.

ןיא

ךתורשפאב

רוטפל

םימושיי

תויהלמ

םיבטוממ

תועצמאב

בצמ

Ultra STAMINA

.

ידכ

לטבל

תא

בצמ

Ultra STAMINA

1

רורג

הטמ

תא

תרוש

בצמה

ידכ

תשגל

ךסמל

תוארתהה

.

2

שקה

לע

לרטנ

תא

בצמ

Ultra STAMINA

.

3

שקה

לע

רושיא

.

לוטיב

בצמ

Ultra STAMINA

ליעפי

שדחמ

תא

ןקתהה

ךלש

.

ןוכדע

ןקתהה

ךילע

ןכדעל

תא

הנכותה

ןקתהב

ידכ

לבקל

תא