Sony Xperia X Performance - Skrivanje fotografija i video zapisa

background image

Skrivanje fotografija i video zapisa

Sa početnog ekrana aplikacije „Album“ možete da sakrijete fotografije i video zapise. Kad

se fotografije i video zapisi sakriju sa početnog ekrana aplikacije „Album“, mogu da se

prikažu samo iz skrivene fascikle.

Skrivanje fotografije ili video zapisa

1

U aplikaciji „Album“ pronađite i dodirnite fotografiju ili video zapis koje želite da

sakrijete.

2

Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na stavku .

3

Tapnite na stavke

Sakrij > OK.

Prikazivanje skrivenih fotografija i video zapisa

1

U aplikaciji „Album“ tapnite na , a zatim na

Skriveno.

2

Tapnite na fotografiju ili video da biste ih prikazali.

3

Lakim udarcem prevucite nalevo da biste prikazali sledeću fotografiju ili video.

Lakim udarcem prevucite nadesno da biste prikazali prethodnu fotografiju ili video.

112

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otkrivanje fotografije ili video zapisa

1

U aplikaciji „Album“ tapnite na , a zatim na

Skriveno.

2

Tapnite na fotografiju ili video koje želite da otkrijete.

3

Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na stavku .

4

Tapnite na

Ne sakrivaj.