Sony Xperia X Performance - แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

background image

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

อุปกรณ์ของคุณมีแป้นพิมพ์หลายแบบติดตั้งไว้กับเครื่อง

แป้นพิมพ์เริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคหรือภาษาที่ใช้ แป้นพิมพ์บางอย่างอาจไมพร้อมใช้งานในภูมิภาคของคุณในขณะนี้

แป้นพิมพ์ SwitfKey

®

คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยแตะที่ตัวอักษรแต่ละตัว หรือใช้คุณสมบัติการป้อนข้อมูลด้วย
ท่าทางของ SwitfKey

®

และเลื่อนนิ้วไปทีละตัวอักษรเพื่อประกอบเป็นคําได้

1 ลบอักขระที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์

2 แตะเพื่อปัดแคร่หรือแตะค้างไว้เพื่อเข้าดูไอคอนหน้ายิ้ม

3 กรอกเครื่องหมายวรรคตอน

4 เว้นวรรค

5 แตะเพื่อกรอกจุลภาคหรือแตะค้างไว้เพื่อกรอกข้อความโดยใช้การป้อนข้อความด้วยเสียง

6 แสดงตัวเลขและสัญลักษณ์

7 สลับระหว่างตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ดูข้อมูล SwiftKey

®

ได้เพิ่มเติมที่ https://swiftkey.com/

ภาพรวมแป้นพิมพ์ของ Google

คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยแตะตัวอักษรแต่ละตัว หรือเลื่อนนิ้วไปทีละตัวอักษรเพื่อ

ประกอบเป็นคําได้

1 แตะเพื่อลบอักขระที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์

2 แตะเพื่อเคาะลงไปบรรทัดต่อไป เข้าดูไอคอนหน้ายิ้ม หรือค้นหาเนื้อหา ทั้งนี้ ฟังก์ชันการทํางานอาจต่างกันไปตามประเภทของช่อง

ข้อความ

3 แตะเพื่อใส่เครื่องหมายวรรคตอน

4 แตะเพื่อเว้นวรรค

5 แตะเพื่อใส่จุลภาค

6 แตะเพื่อแสดงตัวเลขและสัญลักษณ์

67

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

7 แตะเพื่อสลับใช้ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

การแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนข้อความ

แตะที่ช่องป้อนข้อความ

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในแนวนอน

เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้น ให้หันอุปกรณ์ไปด้านข้าง

คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าในแอปพลิเคชันบางอย่างเพื่อให้สามารถใช้งานในแนวนอนได้

การป้อนข้อความทีละอักขระ

1

ในการป้อนอักขระที่ปรากฏบนแป้นพิมพ์ ให้แตะที่อักขระนั้น

2

หากต้องการป้อนอักขระที่ต่างออกไป ให้แตะอักขระบนแป้นพิมพ์ปกติค้างไว้เพื่อดูรายการตัวเลือกที่มีให้

แล้วเลือกจากรายการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การใส่อักขระ "é" ให้แตะอักขระ "e" ค้างไว้จนกระทั่งมีตัวเลือก

อื่นๆ ปรากฏขึ้นมา แล้วจึงกดและลากนิ้วบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกอักขระ "é"

การใส่จุด

หลังจากใส่คําแล้ว แตะสองครั้งที่ Space bar

วิธีป้อนข้อความโดยใช้ฟังก์ชันการป้อนข้อความแบบลากสัมผัส

1

เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้นมา เลื่อนนิ้วไปทีละตัวอักษรเพื่อใส่คําที่คุณต้องการเขียน

2

หลังจากป้อนคําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยกนิ้วขึ้น คําแนะนําจะปรากฏขึ้นตามตัวอักษรที่คุณใส่

3

ถ้าคําที่ต้องการไม่แสดงขึ้น ให้แตะ เพื่อดูตัวเลือกอื่นและเลือกตัวเลือกที่ต้องการ หากตัวเลือกที่ต้องการ

ไม่ปรากฏขึ้น ลบคําทั้งหมดและใส่ตัวอักษรใหม่อีกครั้ง หรือป้อนคําโดยการแตะอักษรแต่ละตัว