Sony Xperia X Performance - การแชร์เนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™‎

background image

การแชร์เนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™

คุณสามารถดูหรือเล่นเนื้อหาสื่อที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่น ทีวีหรือคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

เหล่านี้ต้องอยู่ในเครือข่ายไร้สายเดียวกัน อาจเป็น Sony TV หรือลําโพง หรืออุปกรณ์ DLNA Certified™ โดย Digital

Living Network Alliance คุณยังสามารถดูหรือเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ จากอุปกรณ์ของคุณ

ได้อีกด้วย
หลังจากตั้งค่าการแชร์เนื้อหาระหว่างอุปกรณ์แล้ว คุณจะทําสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ฟังเพลงที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วย

โทรศัพท์ของคุณ หรือดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องในอุปกรณ์ของคุณในทีวีจอใหญ่

การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์อื่นจะทําหน้าที่เป็นเหมือน

เซิร์ฟเวอร์ หรืออีกนัยหนึ่งคืออุปกรณ์เครื่องนั้นจะแชร์เนื้อหาผ่านเครือข่ายนั่นเอง อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ต้องเปิดใช้งาน

ฟังก์ชันการแชร์เนื้อหาและมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้อุปกรณ์ของคุณ และยังต้องเชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับ

อุปกรณ์ของคุณด้วย

วิธีใช้อุปกรณ์เล่นแทร็กเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง

1

ตรวจดูว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ด้วยเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ

3

แตะ จากนั้นแตะ

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แล้วเลือกเพลงที่ต้องการเล่น เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะเริ่มเล่นเพลงโดย

อัตโนมัติ

117

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเล่นวิดีโอที่แชร์ในอุปกรณ์

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ

3

แตะ จากนั้นแตะ

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้แล้ว และเลือกวิดีโอที่คุณต้องการเล่น

วิธีแชร์ภาพถ่ายในอุปกรณ์

1

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ

3

แตะ จากนั้นแตะ

เครือข่ายในบ้าน

4

เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5

เรียกดูโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แล้วเลือกภาพถ่ายเพื่อดู

การเล่นไฟล์จากอุปกรณ์ DLNA Certified™ ด้วยอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถดูหรือเล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ คุณจะต้องตั้งค่า

การแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ปลายทางที่คุณแบ่งปันเนื้อหาจะเรียกว่าอุปกรณ์ไคลเอนต์ ตัวอย่างเช่น

TV คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต จะสามารถทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ไคลเอนต์ได้ อุปกรณ์ของคุณทําหน้าที่เหมือนเป็น

เซิร์ฟเวอร์มีเดียเมื่อทําให้อุปกรณ์ไคลเอนต์สามารถแสดงเนื้อหาได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ

คุณจะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่อุปกรณ์ไคลเอนต์ด้วย หลังจากที่คุณดําเนินการดังกล่าว อุปกรณ์ที่คุณให้สิทธิ์จะ

ปรากฏขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน อุปกรณ์ที่รอรับสิทธิ์การเข้าถึงจะแสดงรายชื่อเป็นอุปกรณ์ที่กําลังพิจารณา

วิธีตั้งค่าการแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

1

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

แตะแถบเลื่อนข้าง

แชร์สื่อ

4

ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์ไคลเอนต์ DLNA™ อื่นบนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันเพื่อเชื่อมต่อไปยัง

อุปกรณ์ของคุณ

5

การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในแถบสถานะของอุปกรณ์ เปิดการแจ้งเตือนและตั้งค่าการอนุญาตเข้าถึงให้

อุปกรณ์ไคลเอ็นต์แต่ละเครื่องที่พยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

ขั้นตอนในการเข้าถึงสื่อในอุปกรณ์โดยใช้ไคลเอนต์ DLNA™ ที่ต่างกันระหว่างอุปกรณ์ไคลเอนต์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้

อุปกรณ์ไคลเอนต์ หากไคลเอนต์ในเครือข่ายเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณกําลังทํางานอยู่

คุณยังสามารถเข้าสู่เมนู เซิร์ฟเวอร์สื่อ ในแอปพลิเคชันเพลงหรืออัลบั้มบางแอปได้ โดยลากจากมุมซ้ายไปมุมขวาของหน้าจอ

แอปพลิเคชัน จากนั้น แตะ ตั้งค่า > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

วิธีหยุดแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์เครือข่ายในพื้นที่เครื่องอื่นๆ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

แตะแถบเลื่อน

แชร์สื่อ

วิธีตั้งค่าการอนุญาตการเข้าถึงสําหรับอุปกรณ์ที่รอการอนุญาต

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่รอการอนุญาต

4

เลือกระดับการอนุญาตการเข้าถึง

118

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ลงทะเบียน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

4

ใส่ชื่อใหม่ให้อุปกรณ์ แล้วแตะ

ตกลง

วิธีการเปลี่ยนระดับการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว

4

แตะ

เปลี่ยนระดับการเข้าถึง แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

วิธีรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแชร์เนื้อหากับอุปกรณ์ DLNA Certified™ อื่นๆ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > การเชื่อมต่ออุปกรณ์ > เซิร์ฟเวอร์สื่อ

3

แตะ จากนั้นแตะ

วิธีใช้

การแสดงไฟล์ในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งโดยใช้ Cast

คุณสามารถพุชเนื้อหาสื่อจากอุปกรณ์ของคุณไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันได้โดย

ใช้เทคโนโลยี DLNA™ อุปกรณ์ตัวรับอื่นๆ จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน Digital Media Renderer (DMR) และเล่น

เนื้อหาที่รับจากอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างของอุปกรณ์ DMR ได้แก่ TV ที่รองรับ DLNA™ หรือ PC ที่ใช้ Windows® 7

ขึ้นไป

ขั้นตอนในการเล่นสื่อที่แชร์อาจต่างกันไปตามอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ DMR

ไม่สามารถเล่นเนื้อหาที่มีการปกป้องด้วย Digital Rights Management (DRM) ในอุปกรณ์เรนเดอร์ดิจิตอลมีเดียที่ใช้เทคโนโลยี

DLNA™ ได้

วิธีแสดงรูปภาพหรือวิดีโอบนอุปกรณ์ไคลเอ็นต์โดยใช้ Cast

1

ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ DMR หรือ DLNA™ ไว้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับ

เครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

อัลบั้ม

4

เรียกดูและปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ต้องการดู

5

แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ จากนั้น แตะ แล้วเลือกอุปกรณ์ที่คุณจะแชร์เนื้อหาด้วย

6

หากต้องการหยุดแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอกับอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ ให้แตะ แล้วเลือก

หยุดการแคสต์

นอกจากนี้ คุณอาจเห็นอุปกรณ์ Google Cast ในรายการเมื่อแตะ

วิธีเล่นแทร็กเพลงในอุปกรณ์ไคลเอ็นต์โดยใช้ Cast

1

ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ DMR หรือ DLNA™ ไว้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับ

เครือข่าย Wi-Fi เดียวกับอุปกรณ์ของคุณ

2

แตะ จาก

หน้าจอหลัก แล้วค้นหาและแตะ

3

เลือกหมวดเพลงและเรียกดูแทร็กที่คุณต้องการแชร์ จากนั้น ให้แตะแทร็ก

4

แตะ เพื่อเลือกอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ที่จะคุณแชร์เนื้อหาด้วย แทร็กจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์ที่คุณเลือก

5

แตะ แล้วเลือก

หยุดการแคสต์ เพื่อเลิกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไคลเอ็นต์

นอกจากนี้ คุณอาจเห็นอุปกรณ์ Google Cast ในรายการเมื่อแตะ

119

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น