Sony Xperia X Performance - Mga kumperensiya na tawag

background image

Mga kumperensiya na tawag

Sa kumperensiya o pangmaramihang partidong tawag, maaari kang magkaroon ng

magkasabay na pakikipag-usap sa dalawa o higit pang mga tao.

Para sa mga detalye tungkol sa bilang ng mga kalahok na maaari mong idagdag sa isang

kumperensiya na tawag, makipag-ugnay sa iyong network operator.

Upang gumawa ng kumperensyang tawag

1

Habang nasa kasalukuyang tawag, tapikin ang . Lalabas ang talaan ng tawag.

2

Upang ipakita ang dialpad, tapikin ang .

3

I-dial ang numero ng iyong ikalawang kalahok at tapikin ang . Pansamantalang

iho-hold ang unang kalahok.

4

Upang idagdag ang ikalawang kalahok sa tawag at simulan ang kumperensyang

tawag, tapikin ang .

5

Upang magdagdag ng higit pang kalahok sa tawag, ulitin ang mga nauugnay na

hakbang gaya ng inilalarawan sa itaas.

Upang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa isang kalahok ng kumperensyang

tawag

1

Habang nasa kasalukuyang kumperensyang tawag, tapikin ang

Pamahalaan ang

kumperensya.

2

Tapikin ang hiwalay na button ng kalahok na gusto mong makausap nang

pribado.

3

Upang wakasan ang pribadong pag-uusap at bumalik sa kumperensyang tawag,

tapikin ang .

Upang payagang umalis ang isang kalahok mula sa conference call

1

Habang nasa kasalukuyang conference call, tapikin ang

Pamahalaan ang

kumperensya.

2

Tapikin ang sa tabi ng kalahok na gusto mong paalisin.

83

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tapusin ang kumperensyang tawag

Sa panahon ng kumperensyang tawag, tapikin ang .